top of page
Anchor 1
purple4sep20.jpg
fdhupdate 2.jpg
fdhupdate 1.jpg
fdhupdate 3.jpg

Para sa detalye ng inyong mga karapatan at benepisyo sa empleyo, paki tukoy ang "Praktikal na Patnubay sa Empleyo ng mga Dayuhan na Katulong Pantahanan" o "Isang Maiksing Payo sa Ordinansa ng Empleyo" na makukuha sa mga sangay ng tanggapan ng Labour Relations Division at website ng Labour Department.

Anchor 2
1purple5sep20.jpg
fdhupdate 4.jpg
1purple7sep20.jpg
1purple6sep20.jpg
purple7sep20.jpg
purple8sep20.jpg
purple9sep20.jpg
purple10sep20.jpg
bottom of page