Paunawa

Magparehistro Bilang Isang Botante

 

Karapat-dapat kang magparehistro bilang isang botante kung ikaw ay:

 • edad 18 pataas;

 • permanenteng residente ng Hong Kong;

 • karaniwang nakatira sa Hong Kong.

 

Mga Palugit ng Aplikasyon

Bagong pagrerehistro: ika-2 ng Mayo 2021

Ulat sa pagbabago ng mga detalye: ika-2 ng Abril 2021

(Ang mga botante ay kinakailangang magsumite ng mga katibayan ng address kapag nagsusumite ng mga aplikasyon para sa pagbabago ng nakarehistrong address maliban sa mga botanteng mga awtorisadong naninirahan sa mga pampublikong paupahang bahay sa ilalim ng Kagawaran ng Pabahay o nakarehistrong mga residenteng umuupa sa pabahay na may subsidiya sa upa sa ilalim ng Lipunang Pabahay ng Hong Kong.)

 

Ang mga form ng aplikasyon ay makukuha sa:

Mga Sentro ng Serbisyong Suporta para sa Etniko Minorya

 • Sentro ng HOPE(Wanchai)

 • Sentro ng CHEER (Kwun Tong)

 • Sentro ng HOME (Yau Tsim Mong)

 • Sub-centre ng HOME (Sham Shui Po)

 • Sentro ng LINK (Kwai Tsing)

 • Sentro ng SHINE (Tuen Mun)

 • Sentro ng YLTH (Yuen Long)

 • Sub-centre ng TOUCH (Tung Chung)

 

Pamahalaan at Ibang Mga Tanggapan

 • Tanggapan ng Pagrerehistro at Halalan (REO)

 • Mga Tanggapang Pandistrito at mga tanggapan ng pamamahala sa mga pag-aari ng pampublikong pabahay

 • Maaari ring i-download ang mga form ng aplikasyon mula sa websayt sa pagrerehistro ng botante (www.voterregistration.gov.hk).

Pagsusumite ng Mga Form

Ang mga nakumpleto at nilagdaang mga form ng aplikasyon ay maaaring ipadala sa

REO:

(1) sa koreo (address: 13/F, Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon);

(2) sa fax (numero ng fax: 2891 1180);

(3) sa email (email address: form@reo.gov.hk); o

(4) sa pag-upload ng isang ini-scan na kopya (at katibayan ng address kung naaangkop) sa Online na Plataporma sa Pag-upload ng Tanggapan ng Pagrerehistro at Halalan (www.reo-form.gov.hk)

 

Ang mga botante ay dapat magbigay ng totoo at wastong impormasyon. Isang pagkakasala para sa isang tao sa ilalim ng Komisyon ng Gawaing Panghalalan ang sadya o walang ingat na pagbibigay ng mali o nakalilinlang na impormasyon para sa pagrerehistro bilang botante (hal. maling address ng tirahan) sa Tanggapang Pagrerehistro at Halalan, at kung ang tao ay bumoto sa halalan, siya ay lumabag sa Ordinansa ng (Tiwali at Labag sa batas na Pag-uugali) Halalan (Cap. 554).

 

Mga Katanungan

Kung ikaw ay hindi nakapagsasalita ng parehong Tsino at Ingles at nais gumawa ng mga katanungan sa REO tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa pagrerehistro ng botante, maaari kang humingi ng tulong mula sa CHEER na nagbibigay ng libreng serbisyong interpretasyong pantelepono. Maaari mong hilingin sa tagapagsalin mula sa CHEER na magsagawa ng conference call sa opisyal ng REO sa pamamagitan ng pag-dial sa hotline ng katanungan ng REO sa oras ng opisina ng REO mula 8:45 a.m. hanggang 6:00 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes (maliban sa mga pampublikong holiday). Kapag naisagawa na ang conference call, maaari kang direktang makipag-usap sa opisyal ng REO sa pamamagitan ng tagapagsalin ng CHEER.

 

Ang mga numero ng hotline ng CHEER ay ang mga sumusunod:

adClassB1.jpg