Pabatid
Magparehistro bilang isang Manghahalal

Ikaw ay karapat-dapat na maipatala bilang isang botante kapag ikaw ay:

  •      nasa edad na 18 o pataas;

  •      isang permanenteng residente ng Hong Kong;

  •      karaniwang naninirahan sa Hong Kong.

 

Huling araw ng mga aplikasyon
 

Bagong pagrerehistro: Mayo 2, 2020
 

Ulat sa pagpapalit ng mga impormasyon: Abril 2, 2020
 

(Ang mga manghahalal ay kailangang magsumite ng katibayan sa address kapag magsusumite ng aplikasyon sa pagpapapalit ng nakatalang address maliban sa mga elector na awtorisadong naninirahan sa mga pampublikong paupahang pabahay sa ilalim ng Kagawaran ng Pabahay o mga rehistradong residente sa pangungupahan ng subsidized housing sa ilalim ng Hong Kong Housing Society.)

 

Ang mga application form ay maaaring makuha sa:

Mga Sentro ng Serbisyong Suporta para sa Mga Etniko Minorya

HOPE Centre (Wanchai)

CHEER Centre (Kwun Tong)

HOME Centre (Yau Tsim Mong)

HOME Sub-centre (Sham Shui Po)

LINK Centre (Kwai Tsing)

SHINE Centre (Tuen Mun)

YLTH Centre (Yuen Long)

TOUCH Sub-centre (Tung Chung)

Pamahalaan at Ibang mga Tanggapan

Tanggapan ng Pagpaparehistro at Halalan (REO) 

Mga Tanggapang Pandistrito at tanggapan ng pamamahala ng mga pampublikong pabahay

Maaaring ma-download ang mga form ng aplikasyon mula sa website ng pagpaparehistro ng botante

(www.voterregistration.gov.hk).

 

Pagpasa ng mga form
Ang nakumpleto at pinirmahang form ng aplikasyon ay maaaring ipadala sa REO sa pamamagitan ng koreo (address: 13/F, Kowloon Bay International Trade & Exhibition Centre, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon), sa fax (numero ng fax: 2891 1180) o sa email (email address: form@reo.gov.hk).

 

Mga katanungan
Kung ikaw ay hindi nakapagsasalita ng parehong Tsino at Ingles at nais gumawa ng katanungan sa REO tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa pagpaparehistro ng botante, maaari kang humingi ng tulong mula sa CHEER na nagbibigay ng libreng serbisyong interpretasyong pantelepono. Maaari mong hilingin sa interpreter ng CHEER na gumawa ng conference call sa opisyal ng REO sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng pagtatanong ng REO tuwing bukas ang opisina mula 8:45 a.m. hanggang 6 p.m., Lunes hanggang Biyernes (maliban sa mga pampublikong holiday). Kapag nakakonekta na ang conference call, maaari kang direktang makipag-usap sa opisyal ng REO sa pamamagitan ng interpreter ng CHEER.

 

Ang mga sumusunod ay ang mga numero ng hotline ng CHEER:

Bahasa Indonesia: 3755 6811
Nepali: 3755 6822
Urdu: 3755 6833
Punjabi: 3755 6844
Tagalog:  3755 6855
Thai: 3755 6866
Hindi: 3755 6877