Suriin ang Mga Detalye sa Pagrehistro ng Botante bago ng ika-9 ng Oktubre 2021

 

Ang Mga Probisyon sa Pagrehistro ng Mga Botante at Mga Nakaligtaan ng Mga Listahan para sa mga heograpikal na mga konstituwensya at mga gumaganang konstituwensya ay inilabas noong ika-26 ng Setyembre 2021.

 

Kung ikaw ay isang rehistradong botante, maaari kang maglog in sa Online na Sistema Para sa Mga Katanungan sa Impormasyon ng Botante ("OVIES") (www.voterinfo.gov.hk) upang suriin ang iyong mga detalye sa pagrerehistro. Kung hindi mo mahanap ang iyong mga detalye sa pagrerehistro, ngunit ikaw ay nag-apply sa pagrerehistro bilang isang botante, maaari kang personal na pumunta para maghain ng isang paghahabol sa Tanggapan ng Pagrerehistro at Halalan (REO) sa loob ng ika-26 ng Setyembre at ika-9 ng Oktubre 2021.

 

Ang mga tinukoy na form para sa paghahabol ay maaaring ma-download mula sa website ng REO (www.reo.gov.hk/en/voter/appeal.htm) o makuha mula sa mga tanggapan ng REO:

 

  1. 10/F, Harbor Centre, 25 Harbor Road, Wan Chai, Hong Kong;

  2. 13/F, Kowloon bay International Trade & Exhibition Centre, 1 Trademark Drive, Kowloon Bay, Kowloon;

 

at lahat ng mga Tanggapan sa Pagtatanong ng Home Affairs.

 

Sa pagtanggap ng iyong paghahabol, isasaalang-alang ng Tagarepasong Opisyal ang iyong aplikasyon at gagawa ng pagpapasya alinsunod sa nauugnay na batas.

 

Bukod dito, kung ikaw ay nakakatanggap ng isang liham ng pagpapaalala mula sa REO upang kumpirmahin kung wasto ang iyong nakarehistrong adres, pinapaalalahanan kang tumugon sa REO sa o bago ang ika-9 ng Oktubre 2021, upang ang REO ay maaaring humingi ng pag-apruba ng Tagarepasong Opisyal upang ibalik muli ang iyong pagiging rehistradong botante. Ang liham ng pagpapaalala ay kulay maputlang kayumanggi at pulang selyo na may isang mensahe ng pagpapaalala, 'Kinakailangan ang agarang aksyon. Ang iyong karapatan sa pagboto ay nakataya '.

 

 

Tanggapan ng Pagrerehistro at Halalan

Para sa Mga Katanungan: 2891 1001

Websayt: www.reo.gov.hk