Mga Pagsasaayos sa Pagtanggap ng mga Bata para sa Klase ng Nursery (K1) sa mga Kindergarten para sa Taon ng Paaralan 2021/22

 

 •  Ang Kagawaran ng Edukasyon (EDB) ay magpapatuloy sa pagpapatupad ng mga pagsasaayos sa pagtanggap ng mga bata para sa klase ng Nursery (K1) sa mga Kindergarten (KGs) para sa taon ng paaralan 2021/22 (Pagsasaayos sa Pagtanggap - 2021/22 K1). Mangyaring bisitahin ang website ng EDB (https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e) upang makuha ang mga impormasyon kabilang na ang mga PowerPoint na nauukol sa paksa na may pagsasalaysay, mga nakasulat na impormasyon, mga bagay na madalas itinatanong, atbp. Para sa mga magulang ng mga batang hindi nagsasalita ng Tsino (NCS), maaari ninyong makuha ang mga impormasyong may kaugnayan sa suporta para sa mga batang NCS sa tinukoy na website (Gabay: Admission Arrangements for Nursery (K1) Classes in Kindergartens > 11. Related Support for Non-Chinese Speaking Children).

 • Ang mga magulang na nais mag-aplay upang maipasok ang kanilang mga anak sa klase ng K1 sa KG na sumasali sa pamamaraan ng edukasyon para sa KG (Iskema-KG) sa taon ng paaralan 2021/22 ay kailangang susunod sa mga pamamaraan na nakatalaga sa ibaba. Ang pamamaraan ay naaangkop sa lahat ng walang-kita na mga KGs na sumasali sa Iskema.

  • Ang EDB ay mag-iisyu ng dokumento para sa pagrerehistro ng bawat estudyante na maaaring makakatanggap ng edukasyon sa Hong Kong at ng lahat ng Iskema-KGs ay maaari lamang tatanggap ng mga estudyanteng mayroong balidong dokumento para sa pagpaparehistro.

  • Ang mga magulang ay nangangailangang mag-aplay sa EDB ng dokumento sa pagpaparehistro para sa pagtanggap ng KGs mula Setyembre hanggang Nobyembre 2020. Ang mga detalye ng aplikasyon ay maaaring makukuha mula sa website ng EDB sa unang mga araw ng Setyembre.

  • Kailangang maiintindihan ng mga magulang mula sa KGs ang mga detalye tungkol sa mekanismo ng pagtanggap sa paaralan, kabilang ang mga pamamaraan, pamantayan, pagsasaayos sa pagpapanayam, bayad sa aplikasyon, atbp. Kailangan nilang kumuha ng dokumento para sa aplikasyon at isumite ang aplikasyon para sa pagtatanggap  na naaayon sa mga pangangailangan ng bawat KGs.

  • Ipaaalam ng mga KGs sa mga magulang ang resulta ng kanilang aplikasyon bago ang ika-18 ng Disyembre 2020.

  • Matapos matanggap ang (mga) pag-abiso ng pagpasok, kailangan ng mga magulang, matapos ang nararapat na pagkokonsidera, ay pipili ng isang KG kung saan magpaparehistro. Kailangan nilang magsumite ng balidong dokumento para sa pagpaparehistro at magbayad para sa pagpaparehistro sa KG upang makumpleto ang proseso ng pagpaparehistro sa araw na saklaw ng Sentralisadong mga Petsa ng Pagpaparehistro (iyan ay sa ika-7 hanggang ika-9 ng Enero 2021).

  • Ang EDB ay magpapalabas ng impormasyon sa pagbakante ng K1 mula sa katapusan ng Enero 2021 at sa sumusunod pang mga araw.

 • Para sa katanungan, maaaring tawagan ang EDB (Hotline na numero ng telepono para sa Pagtatanong: 3540 6808 / 3540 6811; hotline na numero ng telepono para sa mga magulang ng mga bata sa NCS: 28926676) o ang awtomatikong sistema sa pagtatanong sa telepono na bukas 24-oras sa 2891 0088. Ang mga magulang ay maaari ding tatawag sa Mga Opisina ng Edukasyong Pangrehiyon ng EDB o sa Pinagsamang Opisina para sa mga Kindergarten at Mga Sentro para sa Pag-aalaga ng mga Kabataan.

‚Äč